top of page

MEDLEMSBETINGELSER

Læs vores medlemsbetingelser igennem - så er du godt klædt på!

Betingelserne gælder for ethvert medlemskab og finder anvendelse på køb af varer og medlemskaber i CrossFit Dannebrog.

 

§ 1 - Medlemskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til eller benyttes af andre.

Det enkelte medlem har ansvaret for, at CrossFit Dannebrog til enhver tid har opdaterede personoplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer og betalingskortoplysninger.

Meddelelser fra CrossFit Dannebrog til det enkelte medlems registrerede e-mailadresse anses altid korrekt og gyldig kommunikationsform.

Af hensyn til identifikation, kan CrossFit Dannebrog bede dig fremvise billedlegitimation.

 

§ 2 - Betaling

Betaling af medlemskab kan ske med VISA, MasterCard eller kontant.

Månedsmedlemskaber forfalder til betaling forud, den 1. i måneden. Forholdsmæssigt medlemskab for resterende periode af tegningsmåned samt oprettelsesgebyr er forfalden til betaling straks ved oprettelse.

Årsmedlemskaber og klippekortmedlemskaber, herunder oprettelsesgebyr, er forfalden til betaling straks ved oprettelse.

 

Oprettelse af løbende medlemskab forudsætter tilmelding til automatisk kortbetaling, hvorefter den månedlige ydelse automatisk trækkes forud, den 1. i måneden på det tilmeldte betalingskort.

Ved tegning af medlemskab og bekræftelse af nærværende handels- og medlemskabsbetingelser, meddeler det enkelte medlem samtykke til, at der foretages automatisk kortbetaling.

Medlemmer er til enhver tid ansvarlig for, at betaling sker rettidig, herunder at betalingskortoplysninger er korrekte og opdaterede.

 

§ 3 - Betalingsmisligholdelse

Ved for sen betaling af medlemskab, herunder afvisning af automatisk kortbetaling som følge af forhold der ikke kan tilskrives CrossFit Dannebrog, pålægges rykkergebyr og renter i henhold til Rentelovens bestemmelser.

Udebliver betaling mere end 10 dage efter forfald, spærres medlemmets adgang til booking og til anvendelse af CrossFit Dannebrogs faciliteter, indtil den forfaldne restance er betalt.

Udebleven betaling anses ikke som gyldig opsigelse. Opsigelse skal altid ske i henhold til § 5.

 

§ 4 - Varighed/Medlemskab

Ved månedsmedlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til § 5.

Ved klippekortmedlemskab udløber dette automatisk efter det sidste klip er brugt, dog senest 3 måneder efter oprettelse. Tilsvarende gør sig gældende for årsmedlemskaber.

 

§ 5 - Opsigelse/Berostillelse

Opsigelsesfristen for medlemskaber er løbende måned plus 30 dage med undtagelse af årsmedlemskaber og klippekortmedlemskaber, der ikke kan opsiges.

Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit Dannebrog på info@crossfitdannebrog.dk.

I stedet for opsigelse af sit medlemskab er det muligt at sætte medlemskabet i bero. Berostillelsen koster et administrationsgebyr på kr. 99. Anmodningen om berostillelse skal fremsættes med 14 dages varsel, hvorefter medlemskabet berostilles i op til 3 måneder.

 

§ 6 - Ændringer i priser og medlemskabsbetingelser 

CrossFit Dannebrog forbeholder sig ret til at foretage prisændringer og ændring af medlemskabsbetingelserne.

Prisændringer og væsentlige ændringer i medlemskabsbetingelser vil blive varslet overfor medlemmer ved e-mail senest 45 dage før ændringerne træder i kraft.

Mindre væsentlige ændringer i medlemskabsbetingelser kan ændres fra dag til dag ved kundgørelse pr. e-mail eller på Facebook.

 

§ 7 - Ordensregler

Medlemmer og brugere af CrossFit Dannebrog er forpligtet til at rydde op og rengøre træningsudstyr efter brug, så faciliteterne holdes pæne og rene.

Rygning er ikke tilladt inden døre i CrossFit Dannebrog.

Al træning og ophold i CrossFit Dannebrog foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som brugere, der opholder sig i CrossFit Dannebrog.

Personer under 18 og umyndige må kun benytte CrossFit Dannebrogs faciliteter såfremt den pågældendes værge eller forældremyndighedsindehaver enten ved tegning af medlemskab eller skriftlig har givet tilladelse hertil.

Personer under 18 må ikke anvende træningsfaciliteterne uden tilstedeværelsen af en voksen.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning.

Medlemmer og brugere af CrossFit Dannebrog må ikke tage billeder af og filme andre medlemmer eller brugere, herunder distribuere og offentliggøre billeder og film, uden deres samtykke.

CrossFit Dannebrog forbeholder sig ret til at tage billeder og optage film af vores medlemmer, brugere og besøgende under træning, konkurrencer o. lign. til Facebook og hjemmeside m.m. Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller video vil dette selvfølgelig blive respekteret – kontakt os venligst herom.

 

§ 8 - Misligholdelse

Medlemmer og brugere er forpligtet til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af faciliteter, herunder ordensreglementet og henvisninger fra personalet. Manglende overholdelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten, der berettiger CrossFit Dannebrog til at bringe dette til ophør.

Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller brugere eller CrossFit Dannebrogs ansatte, kan CrossFit Dannebrog uden varsel bortvise medlemmet, hvorved medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

 

§ 9 - Ændringer i hold m.v.

CrossFit Dannebrog forbeholder sig ret til at foretage ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 uges varsel ved meddelelse på www.crossfitdannebrog.dk og pr. e-mail eller pr. Facebook.

 

§ 10 - Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar.

Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Dannebrog.

Af hensyn til din egen sikkerhed, er du forpligtet til og ansvarlig for, at give CrossFit Dannebrog og de enkelte trænere oplysning om relevante helbredsmæssige udfordringer, som der skal tages hensyn til.

CrossFit Dannebrog tager ikke ansvar for personskader på medlemmer, brugere og besøgende som følge af ulykker, forkert træning eller tilstedeværendes handlinger.

 

§ 11 - Ansvar

CrossFit Dannebrog er ikke ansvarlig for tingsskade eller personskade af nogen art, påført medlemmer eller tilstedeværende, herunder ikke som følge af tyveri eller tingsskade tilføjet af øvrige medlemmer eller tilstedeværende.

 

§ 12 - Personoplysninger

Ved indmeldelsen giver du samtykke til, at CrossFit Dannebrog af hensyn til dit medlemskab, må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk og elektronisk.

Med det formål at sikre optimalt udbytte af dit medlemskab og træning, giver du endvidere samtykket til, at CrossFit Dannebrog løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dette samtykke ved meddelelse til CrossFit Dannebrog.

 

§ 13 - Booking, fremmøde og afbud

Medlemmer er forpligtet til at registrere fremmøde til såvel holdundervisning som Open Gym

Antallet af pladser på de enkelte hold er begrænsede afhængig af typen af hold. Der kan derfor ikke garanteres plads på det enkelte hold. Medlemmer opfordres derfor til at booke plads på de enkelte hold.

Afbud til bookede hold skal ske senest 2 timer før holdstart. Ved manglende afbud/fremmøde, er CrossFit Dannebrog berettiget til at opkræve gebyr på kr. 25.

Står du på venteliste er det dit eget ansvar at følge op på om du bliver rykket frem på listen. Husk at slette dig fra venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

bottom of page